LO%CC%A3I NHUA%CC%A3N RO%CC%80NG CU%CC%89A YAHOO TRONG QUY I GIA%CC%89M 28