HAP: 14 09 GIAO DICH BO SUNG%C2%A0GAN 244 TRIEU%C2%A0CO PHIEU