8 THANG DU NO CHO VAY DAU TU CHUNG KHOAN GIAM 43%C2%A0BAT DONG SAN GIAM 10